14 października 1972 roku patronem szkoły mianowano Leona Wyczółkowskiego

Stowarzyszenie Edukacyjne im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie
 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

Stowarzyszenie działa na rzecz Liceum Ogólnokształc±cego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie, jego społeczności oraz społeczności absolwentów Szkoły.

Stowarzyszenie Edukacyjne im. Leona Wyczółkowskiego jest organizacją o charakterze prospołecznym, apolitycznym, nastawionym na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego. To stowarzyszenie osób twórczych, aktywnych, pragnących działać na rzecz placówki edukacyjnej, w której się kształcili, lub w której kształcą się ich dzieci. Placówki, która jest im szczególnie bliska i z którą czują się w szczególny sposób związani.

Dane Stowarzyszenia edukacyjnego

Stowarzyszenie jest zawiązane dla realizacji poniższych celów (wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia)

 • promocja Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego na terenie miasta, województwa, kraju oraz poza jego granicami;
 • kreowanie dobrego wizerunku Szkoły;
 • inicjowanie i organizowanie działań na rzecz społeczności Szkoły;
 • promocja talentów naukowych, artystycznych i sportowych uczniów Szkoły i pomoc w ich rozwijaniu;
 • współpraca z władzami Szkoły przy realizacji zadań, jakie przed nimi stoją;
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiaj±cych ludziom młodym, w szczególności należącym do społeczności LO w Koronowie, spełnianie funkcji społecznych i zawodowych;
 • nspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej;
 • promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanych;
 • nawiązywanie kontaktów z absolwentami.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 • organizację imprez kulturalnych, projektów artystycznych i naukowych na terenie Szkoły;
 • organizację happeningów, akcji charytatywnych i edukacyjnych;
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, plenerów, konferencji, spotkań;
 • działania mające na celu promowanie walorów edukacyjnych i artystycznych Szkoły;
 • opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych;
 • współpracę z władzami Szkoły w organizowaniu spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej
 • współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi okaże się ona potrzebna
 • pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych konkursów grantowych.
 • tworzenie własnego systemu stypendialnego
 • wszelkie działania, zmierzające do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

W Stowarzyszeniu istnieją 3 statusy członkostwa:członkostwo zwyczajne, członkostwo wspierające i członkostwo honorowe.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mog± być osoby fizyczne i prawne. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje po złożeniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej

SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI: 10 ZŁ/ROK.

Członkiem wspieraj±cym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, przez złożenie oświadczenia deklarująca pomoc finansową, rzeczow± lub merytoryczn± w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, nie należ±ca wcześniej do niego, która jednak może się poszczycić wybitnymi zasługami na polu realizacji celów statutowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia

 
 
© 2024 Liceum Ogólnokształc±ce im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone :: Powered by http://exbee.pl